KANUN

Genel Hükümler

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayri menkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız

Devre Mülk Hakkı

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdür.

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile: Mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer.Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde toplanmasıyla.

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar.Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulun yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.Dilekçeye veya istem tutanağına

Son Hükümler

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak hakkı kurulamaz.

Anagayrimenkulün Yönetimi

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

APARTMAN KURALLARI

Ev sahibi fahiş olmayan fiyatlar dışında kiraya zam yapma hakkına sahiptir.Yalnız bu zam oranı yasal arttırma oranı çerçevesinde gerçekleşmelidir.

APARTMANDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Olabildiğince komşuları rahatsız edebilecek gürültülere sebebiyet vermekten kaçının.

YÖNETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Konut yöneticisi, İş Kanunu ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.